top of page

Distribuirani računarski sistemi

Public·3 members

Odbrana projekta kod asistenta Mirka Mikaća će se održati 21.1 i 22.1 po rasporedu navedenom u tabeli. Neophodno je da svaki tim ima pre odbrane pokrenutu aplikaciju (doći barem 5 minuta ranije) kao i odgovarajuće editore za kod i pregled baze podataka. Neophodno je da aplikacija bude pokrenuta u okviru kontejnera.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page