top of page

Modeli podataka u pametnim mrežama

Public·3 members

UPUTSTVO ZA IZRADU/ODBRANU PROJEKTA


1. Skinuti Projekat2023_24.zip sa sajta.

2. U toj arhivi se nalaze:

a) XMI schema potrebna za kreiranje profila u CIMTool-u

b) .eap fajl sa klasnim dijagramima pod brojevima 1-140

c) Template projekat - ModelLabs.zip

d) PDF sa zahtevima za odbranu i bodovanjem

3. U tabeli sa spiskom studenata je svaki student u koloni Projekat dobio svoj broj projekta - taj broj predstavlja klasni dijagram iz .eap fajla.

4. Postoje dva tipa projekta, koja se dele u zavisnosti od tipa klijentske aplikacije:

a) ConsoleApp

  • aplikacija treba da nalikuje test aplikaciji rađenoj na vežbama (i datoj u template projektu)

  • potrebno je podržati 3 GDA metode i uraditi jednu složeniju, koja podrazumeva kombinovanu upotrebu GetExtentValues i GetRelatedValues metoda, pri čemu su svi potrebni parametri fiksno podešeni u kodu

b) WPF

  • aplikacija treba da ima fleksibilno urađeni GUI, tako da svi parametri za sve GDA metode mogu da se zadaju preko tog interfejsa; ništa ne sme biti fiskirano u kodu

5. Obavezno se proverava poznavanje koda koji je student samostalno pisao.

6. Svako brani kod svog asistenta. Drži se 5 odbrana godišnje, na svakoj odbrani je moguće ostvariti maksimalno 60 bodova (45 ukoliko se radi ConsoleApp klijent).

7. OKVIRNI rokovi: januar, februar, mart, maj, septembar.

8. Pred svaki rok će na sajtu biti objavljena forma za prijavu, a pred sam termin odbrane i tačan raspored.

9. Konsultacije se drže po potrebi - javiti se na mejl svom asistentu.

10. Uslov za izlazak na odbranu su sve odbranjene vežbe (rok: 10.12). Uslov za izlazak na teorijski deo ispita: odbranje vežbe, odbranjen projekat, prijavljen ispit.


O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page