top of page

Namenski računarski sistemi

Public·4 members

Finalna informacija o polaganju usmenog: Studenti koji su preko kolokvijuma sakupili dovoljno bodova za polaganje ispita (od 51 pa nadalje), ocenu mogu upisati tako što će:

  1. Prijaviti ispit

  2. Pojaviti se na usmenom


Na početku usmenog se upisuju ocene onima koji imaju dovoljno bodova a zatim prelazimo na odgovaranje onih koji moraju ili žele da odgovaraju za više ocene.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page