top of page

Objektno orijentisane tehnologije

Public·3 members
Olivera Lazić
Olivera Lazić

Dodatni zadatak za pripremu drugog kolokvijuma se nalazi u prilogu. Na drugi kolokvijum dolazi gradivo sa termina broj 5 (05.zip) - materijali iz primera, zadataka i sa prezentacije.


Raspored polaganja K2 za stare studente će biti objavljen u narednoj objavi.


Priprema za K2
.pdf
Download PDF

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page