top of page

Projekat (PSI OAS) - 4. godina

Public·1 member

Polaganje predmeta:


Predmet se sastoji iz dve celine, izrada praktičnog dela projekta i pisanja dokumentacije. Za izradu praktičnog dela projekta neophodno je da se javite bilo kom profesoru sa četvrte godine i u dogovoru sa njim uradite praktični deo projekta. Nakon završenog praktičnog dela, potrebno je da vam profesor upiše ocenu iz praktičnog dela. Zatim radite teorijski deo, odnosno pisanje projektne dokumentacije. Kad završite projektnu dokumentaciju i pošaljete je, dobijate finalnu ocenu.


Uputstvo za dostavu dokumentacije:


Studenti nakon odbranjenog projekta, treba da pošalju dokumentaciju na mejl marijanamatkovski@uns.ac.rs naslov mejla treba da bude [Projektna dokumentacija - Blok 7], u telu mejla je neophodno napisati ime, prezime, broj indeksa i ime mentora kod koga je projekat odbranjen. Da bi vam projekat bio pregledan u nekom od ispitnih rokova, neophodno je da ga dostavite najkasnije 7 dana pred zvaničan termin ispita u roku u kom želite da prijavite ispit. Svi radovi koji pristignu kasnije neće biti pregledani u tom, nego u narednom roku. Da biste mogli da upišete ocenu morate imati ocenu iz projekta i iz projektne dokumentacije. Pre slanja projektne dokumentacije proverite sa izabranim profesorom da li je projekat ocenjena a ocena prosleđena. Projektne dokumentacije šaljite isključivo u .pdf obliku (arhive, .doc i ostale formate nećemo uzimati u razmatranje).


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page