top of page

Razvoj višeslojnih aplikacija u elektroenergetici

Public·1 member

Za prvo polaganje predmenta preko popravnog projekta koji je planiran nije potrebno izvršiti prijavu polaganja preko kolokvijuma ili ponovno slušanje.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page